Thông tư - Biểu mẫu

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Khác 02/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 04/05/2021
Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam 15/04/2021
Khác 01/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình mầm non 13/04/2021
Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông 05/04/2021
Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học 05/04/2021
Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên 05/04/2021
Thông tư 9/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên 30/03/2021
Thông tư 8/2021/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 18/03/2021
Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non 31/12/2020
Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 31/12/2020
Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo 31/12/2020
Thông tư 7/2021/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao 12/03/2021
Thông tư 5/2021/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 12/03/2021
Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường 31/12/2020
Thông tư 4/2021/TT-BGDĐT Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập 02/02/2021
Thông tư 3/2021/TT-BGDĐT Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập 02/02/2021
Thông tư 2/2021/TT-BGDĐT Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập 02/02/2021
Thông tư 1/2021/TT-BGDĐT Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 02/02/2021
Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông 24/11/2020
Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 11/11/2020
1
Bạn cần hỗ trợ?